Велислав Петров
Частен съдебен изпълнител № 879, Район на действие Окръжен съд Ловеч

Продажби / Почивна станция

Почивна станция

Номер на дело: 20158790401054
Начална дата: 08.02.2021
Крайна дата: 08.03.2021
Населено място: с. Шипково
Цена: 43 149.60 лв.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ находящ се в с. Шипково, местност Баните, общ. Троян, обл. Ловеч, с кадастрален № 91 /деветдесет и едно/, с площ от 1884 /хиляда осемстотин осемдесет и четири/ кв.м., попадащ в парцел VIII /осем/ „За почивна станция на птицекланица Левски", с площ па парцела 1976 /хиляда деветстотин седемдесет и шест/ кв.м. в кв. 5 /пет/ по кадастралния и регулационен план на селото, одобрен със Заповед № 1142 от 1977г., с неуредени регулационни сметки, като част от поземлен имот с кадастрален номер № 91 /деветдесет u едно/ с площ от 50 /петдесет/ кв.м., се придават към парцел IX /девет/ - „За почивна станция на „Велур“ – Ловеч“ част от Общински имот с площ от 35 /тридесет и пет/ кв.м. попадат в парцел VIII/осем/ - „За почивна станция на птицекланица Левски“, част от поземлен имот с кадастрален номер 91 /деветдесет и едно/ с площ от 1703 /хиляда седемстотин и три/ кв.м. попадат в парцел VIII /осем/ - „За почивна станция на „Птицекланица Левски", част от поземлен имот с кадастрален № 91 /деветдесет и едно/ с площ от 10 /десет/ кв.м., попадат в улица с ОК-56-55, част от поземлен имот с кадастрален № 91 /деветдесет и едно/ с площ от 105 /сто и пет/ кв.м. попадат в улица ОК-54-55, част от поземлен имот с кадастрален № 91 /деветдесет и едно/ с площ от 16 /шестнадесет/ кв.м. се придават към парцел IV /четири/ - „За озеленяване“ в квартал 9 /девет/, част от поземлен имот с кадастрален номер 92 /деветдесет и две/ с площ от 73 /седемдесет и три/ кв.м., се придават към парцел VIII /осем/ - „За почивна станция на Птицекланица Левски“, част от поземлен имот с кадастрален номер 88 /осемдесет и осем/ с площ от 165 /сто шестдесет и пет/ кв.м., се придават към парцел VIII /осем/ - „За почивна станция на птицекланица Левски", при граници и съседи на имота: улица, поземлен имот с кадастрален номер 90 /деветдесет/, за който имот е отреден парцел IX /девет/ - „За почивна станция „Велур“ Ловеч“, поземлен имот с кадастрален номер 88 /осемдесет и осем/, за който е отреден парцел VII /седем/ - „За почивна станция на ЦУ на БНБ и ДСК", поземлен имот с кадастрален номер 92 /деветдесет и две/ в квартал 5 /пет/, парцел IV /четири/ - „За озеленяване“ в квартал 9 /девет/, заедно с построените в имота: ПОЧИВНА СТАНЦИЯ състояща се от СГРАДА, полумасивна конструкция, двуетажна, със застроена площ от 31,20 /тридесет и едно цяло и двадесет стотни/ кв.м., КУХНЯ СЪС СТОЛОВА и СКЛАД, полумасивна констуркция, двуетажна, със застроена площ от 100 /сто/ кв.м., БУНГАЛО - дървено, едноетажно, със застроена площ от 24,50 /двадесет и четири цяло и петдесет/ кв.м., БУНГАЛО - дървено, едноетажно, със застроена площ от 24,50 /двадесет и четири цяло и петдесет/ кв.м., БУНГАЛО - дървено, едноетажно, със застроена площ от 24,50 /двадесет и четири цяло и петдесет/ кв.м., БУНГАЛО - дървено, едноетажно, със застроена площ от 24,50 /двадесет и четири цяло и петдесет/ кв.м., БУНГАЛО - дьрвено, едноетажно, със застроена площ от 24,50 /двадесет и четири цяло и петдесет/ кв.м., БУНГАЛО - дървено, едноетажно, със застроена площ от 52,50 /петдесет и две цяло и петдесет/ кв.м., БУНГАЛО - дървено, едноетажно, със застроена площ от 10,50 /десет цяло и петдесет/ кв.м. и БАНЯ И ТОАЛЕТНА, масивна конструкция, едноетажна, със застроена площ от 14 /четиринадесет/ кв.м, в едно с изградената инфраструктура /високо и ниско напрежение, В и К мрежи, кабелна мрежа, площадки и т.н./, към поземления имот, а по скица представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83212.501.91 /осем три две едно две, точка, пет нула едно, точка, девет едно/, с. Шипково, общ. Троян, обл. Ловеч, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-33/07.04.2009 г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-11-1263/09.11.2011 г. на Началник на СГКК – Ловеч, с адрес на поземления имот: с. Шипково, п.к. 5663, ул. „Георги Димитров“ № 196, с площ 1909 /хиляда деветстотин и девет/ кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м./, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 91, квартал: 5, парцел: VIII, при съседи: 83212.501.72, 83212.501.114, 83212.501.155, 83212.501.152 и 83212.501.51, ведно с построените в имота сгради: 1. СГРАДА с идентификатор 83212.501.91.1 /осем три две едно две, точка, пет нула едно, точка, девет едно, точка, едно/, със застроена площ 46 /четиридесет и шест/ кв.м., брой надземни етажи: 2, подземни етажи: няма данни, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, 2. СГРАДА с идентификатор 83212.501.91.2 /осем три две едно две, точка, пет нула едно, точка, девет едно, точка, две/, със застроена площ 85 /осемдесет и пет/ кв.м., брой надземни етажи: 2, подземни етажи: няма данни, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, 3. СГРАДА с идентификатор 83212.501.91.3 /осем три две едно две, точка, пет нула едно, точка, девет едно, точка, три/, със застроена площ 4 /четири/ кв.м., брой надземни етажи: 1, подземни етажи: няма данни, предназначение: Друг вид сграда за обитаване, 4. СГРАДА с идентификатор 83212.501.91.4 /осем три две едно две, точка, пет нула едно, точка, девет едно, точка, четири/, със застроена площ 25 /двадесет и пет/ кв.м., брой надземни етажи: 1, подземни етажи: няма данни, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, 5. СГРАДА с идентификатор 83212.501.91.5 /осем три две едно две, точка, пет нула едно, точка, девет едно, точка, пет/, със застроена площ 25 /двадесет и пет/ кв.м., брой надземни етажи: 1, подземни етажи: няма данни, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, 6. СГРАДА с идентификатор 83212.501.91.6 /осем три две едно две, точка, пет нула едно, точка, девет едно, точка, шест/, със застроена площ 25 /двадесет и пет/ кв.м., брой надземни етажи: 1, подземни етажи: няма данни, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, 7. СГРАДА с идентификатор 83212.501.91.7 /осем три две едно две, точка, пет нула едно, точка, девет едно, точка, седем/, със застроена площ 10 /десет/ кв.м., брой надземни етажи: 1, подземни етажи: няма данни, предназначение: Друг вид сграда за обитаване, 8. СГРАДА с идентификатор 83212.501.91.8 /осем три две едно две, точка, пет нула едно, точка, девет едно, точка, осем/, със застроена площ 36 /тридесет и шест/ кв.м., брой надземни етажи: 1, подземни етажи: няма данни, предназначение: Друг вид сграда за обитаване и 9. СГРАДА с идентификатор 83212.501.91.9 /осем три две едно две, точка, пет нула едно, точка, девет едно, точка, девет/, със застроена площ 26 /двадесет и шест/ кв.м., брой надземни етажи: 1, подземни етажи: няма данни, предназначение: Друг вид сграда за обитаване.
БАНКОВИ СМЕТКИ

ЗА ТАКСИ И КОМИСИОННИ


Банка "ОББ" АД
Клон Ловеч
IBAN BG98UBBS80021005754440
Получател ЧСИ Велислав Петров
ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ


Банка "ОББ" АД
Клон Ловеч
IBAN BG94UBBS80025005755540
Получател ЧСИ Велислав Петров
ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЕКСПЕРТИЗИ, ДОП. ТАКСИ И РАЗНОСКИ

Банка "ОББ" АД
Клон Ловеч
IBAN BG57UBBS80021005798440
Получател ЧСИ Велислав Петров
Нашият уебсайт използва „бисквитки“, които гарантират възможно най-оптимална работа със сайта. За повече информация вж. как се използват „бисквитки“ и как да промените настройките си.

„Бисквитки“

Какво представляват „бисквитките“?

„Бисквитката“ е малък текстови файл, който даден уебсайт съхранява на Вашия компютър или мобилно устройство при всяко Ваше посещение на сайта. Използването на такива файлове е широко разпространено, за да могат да функционират уебсайтовете или да са по-ефективни, както и за да се предоставя информация на собствениците на сайта.

Как става използването на „бисквитките“?

Уеб сайта Google Analytics — услуга за уеб анализ, предоставяна от Google, Inc. („Google“), за да се подпомогне анализът на използването на уебсайта. За тази цел Google Analytics използва „бисквитки“ — текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър.

Получената чрез тези файлове информация относно начина Ви на ползване на уебсайта — стандартна информация за регистрация в интернет (вкл. Вашия IP адрес) и информация за поведението на посетителите в анонимна форма — се предоставя на Google и се съхранява от него, включително на сървъри в САЩ. Google ще направи анонимна изпратената информация чрез премахване на последния октет от Вашия IP адрес преди нейното запазване.

Google използва тази информация съгласно условията за ползване на Google Analytics, за да прави оценка на начините на ползване на уебсайта и да докладва относно дейностите, извършвани на уебсайта.

Няма да използваме и няма да допуснем трета страна да използва инструмента за статистически анализ с цел проследяване или събиране на каквато и да било информация, чрез която би могла да се установи самоличността на посетителите на сайта. Google може да предоставя на трети страни информацията, събрана чрез Google Analytics, когато това се изисква от закона или когато тези трети страни обработват информацията от името на Google.

Съгласно условията за ползване на Google Analytics Вашият IP адрес няма да бъде свързван от Google с никакви други данни, с които Google разполага.

Имате право да откажете ползването на „бисквитки“ на Google Analytics, като изтеглите и инсталирате приложението Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Приложението се свързва с Google Analytics JavaScript (ga.js), за да посочи, че информацията относно посещението на уебсайта следва да не се изпраща на Google Analytics.

„Бисквитките“ се използват и за регистриране на Вашето съгласие (или несъгласие) с използването на такива файлове на този уебсайт, така че да не се налага този въпрос да Ви бъде задаван при всяко Ваше посещение на сайта.

Приложение Google Analytics Opt-out Browser Add-on

Как се контролира използването на „бисквитките“?

Можете да контролирате и/или изтривате „бисквитките“, когато пожелаете. Можете да заличите всички „бисквитки“, които вече се съхраняват на Вашия компютър, както и да настроите повечето браузъри така, че да не допускат съхраняването на „бисквитки“.

Пълна информация за бисквитките

Управление на „бисквитките“ във Вашия браузър

Повечето браузъри Ви позволяват:
  • да виждате какви „бисквитки“ са съхранени и да ги заличавате поотделно
  • да блокирате „бисквитки“ на трета страна
  • да блокирате „бисквитки“ на конкретни сайтове
  • да блокирате инсталирането на всякакви „бисквитки“
  • да заличите всички „бисквитки“ при затваряне на браузъра

Ако сте избрали опцията да заличите „бисквитките“, трябва да знаете, че настройките за предпочитания ще бъдат изгубени. Освен това, ако блокирате изцяло съхраняването на „бисквитки“, много сайтове, включително и този, няма да работят оптимално, а опцията за излъчване в интернет (webcast) изобщо няма да функционира. Ето защо не е препоръчително да се изключва опцията за „бисквитки“ при използване на услугите ни за излъчване в интернет.
X